Окръжен съд Стара Загора е един от най-натоварените в страната

2 843 броя са постъпилите  дела в Окръжен  съд Стара Загора през 2023.Това става ясно от Отчетът за дейността на съда през миналата година.

От обобщените данни на доклада е видно, че през 2023 г. в Старозагорски съдебен район са постъпили 21 741 броя граждански, наказателни и изпълнителни дела. Постъпилите дела в Окръжен съд – Стара Загора са с 13% повече в сравнение с 2022 г., а в районните съдилища ръстът на увеличението е с 3%.
Конкретно за Окръжен съд – Стара Загора резултатите сочат, че постъпилите дела са общо 2 843 броя. От тях 877 броя  граждански дела – първа и втора инстанция, 488 броя търговски дела – първа и втора инстанция и 1478 броя наказателни дела – първа и втора инстанция. Според отчета е налице увеличение с 29% в постъпленията на наказателните дела. Осем процентов е ръстът на гражданските дела. При търговските дела се наблюдава спад спрямо 2022 г.

От статистическата информация по основните показатели „натовареност по щат” и „действителна натовареност”, характеризиращи дейността и определящи натовареността на съда, е видно, че през 2023 г. тези два показателя са с най-високи стойности спрямо предходните две години (натовареност по щат – 9.94, действителна натовареност -11.31). Тези данни потвърждават, че Окръжен съд – Стара Загора е традиционно сред най-натоварените съдилища в страната,

Обобщените изводи от дейността на Окръжен съд – Стара Загора показват, че броят на делата,  свършени в тримесечен срок и на тези,  приключили със съдебен акт по същество, запазват относително постоянство за анализирания период. Позитивен е фактът, че по тези показателите Окръжен съд – Стара Загора е със значително по-високи от средните за страната процентни стойности.