Ще бъдат актуализирани наемните цени на недвижимите имоти – общинска собственост

С нова Наредба ще бъдат актуализирани наемните цени на недвижимите имоти – общинска собственост в Стара Загора. Цените по сключените наемни договори не са променяни от 15 години.

Община Стара Загора управлява и стопанисва Жилищен фонд от общо 540 общински жилища, в които са настанени наематели по реда на Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията на община Стара Загора. За ползването на сградния фонд са сключени договори за наем като цената е определена въз основа на различни критерии. Като основа за формиране на наема служи показателят за 1 /един/ кв. м. полезна площ, който към настоящият момент е 0.70 лв. През 2009 г., минималната работна заплата за Република България е била в размер на 240 лв., а към настоящия момент тя е в размер на 933 лв. Това е показателно за увеличената инфлационна обстановка в страната и несъответствието на наемните цени с икономическата действителност.

В общински жилищни имоти се настаняват наематели, чийто доходи не надвишават една минимална работна заплата за страната. Увеличаването на нейния размер и липсата на актуализация на наемните цени поражда несъответствие с общите пазарни принципи и нарушава финансовия интерес на Община Стара Загора.

Общински жилища се предоставят на граждани с установени жилищни нужди и/или здравословни проблеми, поради което в тези договори не е заложен критерий за годишна индексация на договорите съобразно годишния индекс на инфлация на НСИ. Наемателите не заплащат и депозит като допълнителна гаранция по наемните договори, която Общината да задържи в случай на непогасени наемни вноски или други задължения.

Сумите от наем на общински жилища са част от средствата, които Община Стара Загора използва за ремонт и поддръжка на наличния сграден фонд. Поради занижената си стойност и факта, че не кореспондират с цените на стоките и услугите в свободния пазарен оборот, се възпрепятства възможността за качествена и своевременна поддръжка на тези имоти.

Предвид това, увеличението на наемните цени на общинските жилища определени на базата на 1 /един/ квадратен метър разгъната застроена площ, остава единствената възможност за актуализиране на наемните цени с настоящите икономически и инфлационни показатели. Същата следва да се промени с 30% като от 0.70 лв. стане 0.91 лв. за 1 /един/ кв. м. разгъната застроена площ, се казва в мотивите за предложението за приемане на наредбата.