43 детски ясли в област Стара Загора

Към края на 2023 г. в област Стара Загора функционират 43 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини с общо 1701 места в тях. В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли намалява с 8.

През 2023 г. в самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на ДГ са постъпили 1522 деца, или с 46 деца по-малко в сравнение с 2022 година. В края на годината за отглеждане и възпитаване в детски ясли остават 1572 деца, от които момчета са 830, а момичета – 742.

В разпределението на децата, отглеждани в детските ясли в област Стара Загора, по възраст към 31.12.2023 г. най-голям е делът на децата на възраст от 2 до 3 години – 83.5%, следван от дела на децата от 1 до 2-годишна възраст – 14.9% и на последно място са тези на 3 и повече години – 1.6%

За да осигурят условия за нормално физическо и психическо развитие и възпитание на децата, към края на 2023 г. в детските ясли работят 489 души персонал по основно трудово правоотношение. Медицинските специалисти по здравни грижи са 214, от тях 199 са медицински сестри. Немедицинският персонал, който се грижи за обслужването на децата в детските ясли, е 275 души.