Връщат ни ресто само в евро

В периода на двойно обращение при получено плащане в брой в левове или в евро, търговецът връща остатъка изцяло в евро. Това е записано в последния вариант на Закона за въвеждане на еврото в България, одобрен от Министерски съвет и внесен в Народното събрание. Досега се предвиждаше търговецът да може да ни връща смесено ресто – и в лева, и в евро, което щеше да доведе до объркване на клиентите.

Когато търговецът няма достатъчна моментна наличност да върне остатъка изцяло в евро, връща остатъка изцяло в левове, пише още в закона.

Периодът на двойно обозначаване на цените на стоките и услугите в евро и в левове започва един месец след датата на влизане в сила на Решението за приемането на еврото и приключва 12 месеца след датата на въвеждане на еврото в Република България.

Разрешава се в този период търговецът да не приема повече от 50 броя монети в левове, включително стотинки, при едно плащане. При рекламация на стока или услуга, когато потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената от него сума, търговецът връща платената сума изцяло в евро. Когато търговецът няма достатъчна момента наличност да върне платената сума в брой в евро, връща платената сума изцяло в левове.

През този период общата крайна сума, която се заплаща от потребителя, се обявява в издавания фискален/системен бон или в друг документ, регистриращ плащането, издаван вместо фискален/системен бон, в евро и в левове, заедно с официалния валутен курс на лева към еврото.

От датата на въвеждане на еврото в Република България всяко лице, което приема плащания, за които е задължено да издаде фискален/системен бон, е длъжно да ги регистрира и отчита в евро и евроцентове. След въвеждане на еврото възнаграждения, обезщетения, парични и социални помощи и пенсии се изплащат в евро и се преизчисляват като числовата стойност в левове се раздели на пълната числова стойност на официалния валутен курс, изразен с шест цифри с всичките пет знака след десетичната запетая. Официалният валутен курс не се закръглява или съкращава при извършването на превалутирането.

При заплатите и пенсиите закръгляването ще бъде по-различно, като ако третият знак след десетичната запетая е по-голям от нула, вторият знак след десетичната запетая се увеличава с една единица.

Това правило ще важи и за възнагражденията за положен труд, обезщетенията, паричните и социалните помощи и пенсиите, които са определени в левове, но не са изплатени до датата на въвеждане на еврото в България.