83 сигнала за деца в риск от началото на годината

83 сигнала за деца в риск са постъпили в Отдел „Закрила на детето“ от началото на годината. Сигналите са за упражнено насилие, неглижиране, деца с увреждания, противообществени прояви и други. През м. януари 2018 г. са издадени 21 заповеди за предприемане/прекратяване на мярка за закрила за дете или за реинтеграция на дете в биологичното семейство и др. Случаите, по които социалните работници работят са 1026, средно по 73 на човек.

Във връзка с изпълнение на целите по Проект «Детство за всички» и възможността за избягване на трайна институционализация на деца, на територията на община Стара Загора са открити седем социални услуги – резидентен тип, от които два Центъра за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания и пет за деца/младежи с увреждания.