Центрове за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания ще строи в Казанлък Министерството на здравеопазването

Проектът предвижда сградите да бъдат едноетажни по 500 квадратни метра застроена площ всяка една от тях и ще бъдат разположени върху част от общински имот, чиято обща площ е 6756 квадратни метра. Двата центъра ще заемат площ от 1600 квадратни метра.

Изграждането на сградите и прилежащите към тях детски съоръжения и площадки ще стане по проект на Министерството на здравеопазването по процедурата за деинституционализация на грижата за деца по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 година. Финансирането на дейностите в центровете ще бъде по проекта в продължени на 18 месеца, а след това – от 2020 година, финансирането на услугите се предвижда да бъде чрез бюджета на Министерството на здравеопaзването.