Забраняват GSM в час.Синдикат ,настоява за договор с родителите

Синдикат ,,Образование,, настоява за промяна в Закона за Предучилищно и Училищно Образование , като в него да бъде записано да се вмени задължение за подписване на договор между образователната институция и семейството, който да включва и изрична забрана за притежание и ползване на мобилен телефон в учебен час.
Сега в чл. 172 е записано : „Учениците да не използват мобилните си телефони по време на учебните часове.“ От синсиката подчертавар ,че няма никакъв механизъм, който би могъл да гарантира прилагането на този текст.
Нуждата от регулиране на използването на мобилни устройства се появява още през 2008 година, когато над 50% от българските ученици вече разполагат със смартфони.
В световната училищна практика има два модела за регулиране на правилата. Във френските училища се подписва договор между семейството и училището и вече част от този договор е изключване на мобилния телефон в училище. Който ученик не спазва правилото за изключения телефон /респективно и другите правила/ се предупреждава и следва „изключване“ за 3 дена. Родителите нямат опция и практика за несъгласие или намеса в училищните политики. Френските родители и по-голямата част от младежите приемат нормално спазването на правилата, респективно и това за телефона, защото толерират формирането на гражданските умения да се случва в училище.
Подобна е и ситуацията в Англия – там също е забранено използването на мобилни телефони в училище, като за учебни цели се ползват таблети с регулиран достъп до интернет. Английските ученици искат да ходят на училище и изпитват голям интерес към учебните дейности. Според техните родители учениците нямат време за мобилни телефони и все пак използването на личен телефон в час е абсурдно. Но ако все пак някой ученик не спазва училищните правила, което е изключение, то с него се заема не учителя, а помощник-учителя, който комуникира с родителите и предлага за наказания. Английските ученици се изключват по много олекотена процедура по която родителят не може да въздейства. Ако ученик отсъства безпричинно, то на родителят му веднага се завежда съдебно дело и се осъжда на глоби в хиляди паунди. Родителите са партньори в училищните дейности и са най-активни в доброволчеството.
В Германия, в повечето от федералните провинции е изрично забранено учениците в основен курс да влизат с телефон в училище, има дежурен телефон за връзка с родителя при нужда.
В Полша има забрана за ползване на мобилни телефони в час, която се налага с вътрешните правилници на училищата. За неизпълнение на училищните правилници се намалява рейтинга на поведението, а намаленото поведение влияе върху избора на училище.
Според синдикат ,,Образование ,, текста от ЗПУО за забрана ползването на мобилен телефон по време на учебен час не действа. Българските ученици могат и си играят на смартфоните или си „чатят“ по време на час. Защото няма инструменти за противодействие . Затова предлагат да бъдат създадени действащи правила.