Районна прокуратура-Стара Загора предаде на съд 50 лица през месец декември

За периода от 1.12.2018 г. до 31.12.2018 г. прокурорите от Районна прокуратура – Стара Загора са решили по същество 48 наказателни производства, като в съда са били внесени 48 прокурорски акта срещу 50 лица – както следва: 21 обвинителни акта срещу 22 лица, 18 споразумения за решаване на делото срещу 18 лица и 9 предложения за налагане на административно наказание, по реда визиран в чл.78а от НК срещу 10 лица.
В Районен съд – Стара Загора са били внесени – две дела с прокурорски акт срещу 2 лица за престъпления срещу личността (причинена телесна повреда при трудова злополука, извършване на блудствени действия), едно дело срещу за престъпления против брака и семейството (за незаконно съжителство с непълнолетно лице), 9 дела за престъпления против собствеността (кражби, унищожаване/повреждане на чуждо имущество), едно дело за престъпления против стопанството (незаконен добив на дървен материал), 2 дела за престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции (за пречене/осуетяване изпълнението на съдебно решение/заповед за защита от домашно насилие, бягство на затворник), едно дело срещу 2 лица за документни престъпления (невярно деклариране), ), 5 дела за престъпления против реда и общественото спокойствие (хулиганство, получаване на нетрудови доходи по неморален начин) и 27 дела срещу 28 лица за общоопасни престъпления (пътно-транспортни произшествия с причинени вреди и телесни повреди, управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол/наркотични вещества, управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за шофиране, управление на МПС с регистрационни табели за друго превозно средство/управление на нерегистрирано МПС, противозаконно отнемане на МПС с цел ползване, държане на наркотични вещества).