Мини Марица-изток“ ЕАД коректно изпълнява договорите си с превозвачи

С две свои решения Комисията за защита на конкуренцията отхвърля жалбите на ДЗЗД „Превози Фаворит – 2014“, гр. Стара Загора и ДЗЗД „Марица Транс – 2014“, гр. Гълъбово, относно проведена от „Мини Марица-изток” ЕАД процедура за възлагане на обществена поръчка за превоз на работещите в мините. В момента същите тези фирми изпълняват сключени с дружеството договори от предишна процедура и изпълняват превози вече повече от 6 години.

„Мини Марица-изток“ ЕАД е обявило открита процедура, в която всички заинтересовани лица е можело да вземат участие при ясни условия и спазени принципи за равнопоставеност, недискриминация, свободна конкуренция и прозрачност.

ДЗЗД „Превози Фаворит – 2014“, гр. Стара Загора, участник в процедурата по обособена позиция №1 и ДЗЗД „Марица Транс – 2014“, гр. Гълъбово, участник в процедурата по обособена позиция №3, участват в обществена поръчка с предмет: Специализиран превоз на работници и служители от „Мини Марица-изток“ ЕАД гр. Раднево, в четири направления: направление рудник „Трояново 1“, с. Трояново; рудник „Трояново север“, с. Ковачево; рудник „Трояново 3“, с. Медникарово и управление гр.Раднево – реф.№ 3/2018г.

Според КЗК в законоустановения срок всеки участник е имал право да направи възражение срещу Решението за откриване на процедурата. Такива жалби срещу документацията или обявлението по поръчката не са постъпвали.

Комисията по провеждане на обществената поръчка в „Мини Марица-изток”, е констатирала нередовности, като конкретно е указала на всеки един участник какво следва да представи и коригира. Въпреки тези указания, участниците ДЗЗД „Превози Фаворит – 2014“ и ДЗЗД „Марица Транс – 2014“, гр. Гълъбово, не са се съобразили с протокола, като са представили оферти, неотговарящи на предварително обявените условия.

Предварително обявените условия са до голяма степен сходни с критериите, поставени в процедура с реф.№ 52/2013., по която процедура двете фирми са определени за изпълнители и имат сключени действащи договори. „Мини Марица-изток“ ЕАД коректно изпълнява договорите, сключени в предишната процедура със същите фирми.

Органите, в чиито правомощия е да извършват проверка по законосъобразност на процедури по ЗОП са Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) и Върховен Административен съд (ВАС).