Пет ще бъдат заместниците на Живко Тодоров

Пет ще бъдат заместник кметовете на Община Стара Загора-това предвиждат промените в структурата на Общинската администрация и дейностите към нея, считано от 01 януари 2020 година.Те ще бъдат гласувани на предстоящото заседание на Общинския съвет.Броят на заместник кметовете се увеличава от 4 на 5, като са определени и новите им функции. Големият обем и разнородна дейност във функциите на Общинска администрация и необходимостта от осъществяване на пряк контрол от страна на ръководството на Община Стара Загора по отношение на дейностите, е обусловило формирането на още един ресор на Заместник кмет на общината.Новите заместници на Живко Тодоров ше са с ресори:
„Устройство на територията, строителство и инвестиции”, „Общинска собственост, стопанска политика и спортни
дейности”, „Транспорт, чистота и екология“, „Култура, туризъм и младежки дейности” и „Образование, здравеопазване и социални дейности”
Ще бъде закрита Дирекция „Административно – правно обслужване“ ,която ще се обособи в
самостоятелни отдела: „Правно нормативно обслужване, „Човешки ресурси“, „Административно и информационно обслужване“, „Административно стопански дейности“.
Закрива се Дирекция „Европейски програми и международно сътрудничество“ и ше се създаде Дирекция „Инвестиции и Европейски програми“ с два отдела: Отдел
„Инвестиции“ и Отдел „Европейски програми и международно сътрудничество“.В структурата е предвидено да се увеличи числеността на: Звено „Спорт за всички и спортни дейности“ с 4 щ.бр., Звено „Гробищен парк“ с 2 щ.бр., Звено „Градска мобилност“ с 1 щ.бр., Звено „Стопанисване и поддръжка на общински имоти и вещи“ с 2 щ.бр.Намалява се числеността на: Звено „Чистота“ с 14 щ.бр., Звено „Общински пазари“ с 4 щ.бр., Звено „Общинска охрана“ с 6 щ.бр.
Закрива се звено „Наеми и рекламна дейност“ и се създава Звено „Управление на общинската собственост и разрешителен режим“ с 13 щ.бр.
Общата численост на Общинска администрация се запазва на 359 щатни бройки.