Отменят се мероприятията на територията на Община Гълъбово – до второ нареждане

ЗАПОВЕД № 121/09.03.2020 г./ гр. Гълъбово – На основание чл. 44, ал.2 и чл.44, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.63, ал.4 и ал.5 от Закона за здравето, във връзка с препоръка на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37/26.02.2020г. на министър председателя на Република България и проведено извънредно заседание на Министерски съвет на РБ на 08.03.2020г., както със Заповед РД-01-117/08.03.2020г. на Министъра на здравеопазването. НАРЕЖДАМ:

1. На територията на Община Гълъбово:

1.1. Да бъде преустановено организирането и посещенията на културни мероприятия, в това число и кина;

1.2. Да бъде преустановено провеждането на спортни турнири и състезания;

1.3. Забранява се провеждането на всякакви масови мероприятия, в които участват деца;

1.4. Забранява се провеждането на тренировъчен процес на спортните клубове в Спортна зала и Младежки комплекс;

1.5. Препоръчително е ограничаване на частните мероприятия с масов характер на открито и закрито.

2. В Общинска администрация град Гълъбово до второ нареждане:

2.1. Да бъде преустановено провеждането на приемен ден на кмета;

2.2.В Центъра за услуги и информация да се обслужват граждани при повишени мерки за биологична сигурност.

До второ нареждане, да не се провеждат мероприятия на територията на Община Гълъбово.

Настоящата заповед да се обяви публично, чрез публикуване на интернет страницата на Община Гълъбово.

Препис от заповедта да се връчи на началника на РУ гр.Гълъбово, кметове и кметски наместници на територията на Община Гълъбово, Заместник – кметове, Секретар на Община Гълъбово за сведение и изпълнение

Директор на РЗИ гр.Стара Загора и Областен управител – за сведение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на ресорните заместник – кметове и на секретаря на Община Гълъбово.