Множество заявления за промяна на настоящ адрес са подадени в Стара Загора

Административните бюра на територията на Стара Загора, както и кметствата в малките населени места в общината, приемат заявления за промяна на настоящ адрес на желаещи граждани. В неделя – 22 март са подадени над 100 заявления в град Стара Загора. Най-много те са били в Административно бюро „Изток”. Сред желаещите да променят своя настоящ адрес е и мъж от Гърция.
За промяна на настоящ адрес заявителите е необходимо да предоставят един от следните документи:
1. документ за собственост;
2. документи за ползване на имота за жилищни нужди, включително договор за ползване на социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа;
3. други документи, доказващи собствеността или ползването на имота.
За извършване на адресна регистрация се представя и писмено съгласие на собственик, когато заявителят не е собственик, чрез декларация по образец, подадена лично или с нотариална заверка на подписа.
При извършване на адресна регистрация на лица, които са в родство по права линия със собственика или ползвателя на имота, както и за съпрузите на тези лица – кметът на общината, на района или на кметството или определените от тях служители, извършват служебна проверка в регистъра на населението за родствената връзка между собственика или ползвателя на имота и лицето, което заявява настоящ адрес, като се извършва и служебна проверка чрез отделите “Местни данъци и такси“, относно декларираните данни и собствеността на имота.
Административните бюра, както и кметствата в малките населени места работят с обичайното си работно време – от 8.30 до 17.30 часа.
Адреси и телефони на АБ в Стара Загора
„Център“ – ул. Хаджи Димитър Асенов № 22, тел. 042 602 859; 042 625 098; 042 625 098; 042 626 851;
„Изток“, ул. „Ангел Кънчев“ №70“, тел. 042/269 023; 042/268 072; 042/267 146;
„Запад“, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 19 тел. 042 603 175; 042 645 117; 042 626 234;
„Железник“, ул. „Младост“ № 29 тел. 042 277 176; 042 279 198; 042 279 198;
„Лозенец“, кв. „Лозенец“, площад Победа, тел. 042 603 401;
„Зора“, кв. „Зора“, ул. „Освобождение“ № 7, тел. 042 690 006.
„Кольо Ганчев“, кв. „Кольо Ганчев“, ул. „Българско Възраждане“ № 21, тел 042 607 093.