Международен ден на загиналите при трудови злополуки

Днес е международен ден на загиналите при трудови злополуки (2020г.)
Статистиката за област Стара Загора показва, че през предходната 2019г. трудовите злополуки са 120бр., от тях 32 са жени, 6 бр. са смъртните случаи и няма регистрирани трудови злополуки, довели до инвалидност. За сравнение с 2018г. трудовите злополуки са 148 бр., от тях 45 са жени, 8 бр.смъртните трудови злополуки и няма регистрирани трудови злополуки, довели до инвалидност.

6 – те смъртни злополуки са в секторите:

*1 бр. Горско стопанство
*1 бр. Добив на въглища
*1 бр. Производство на изделия от други неметални минерални суровини
*1 бр. Производство и разпределение на ел. енергия
*2 бр. Сухопътен транспорт

Оперативната информация за трудовите злополуки сочи, че трите икономически дейности с най-голям брой трудови злополуки през 2019г. са: добив на въглища с 24 злополуки с 1718 календарни дни загуба, производство на метални изделия – 24 бр.злополуки с 2543 календарни дни загуба, производство на дървен материал и изделия с 7злополуки и загуба на 879 календарни дни.

Изводът от данните е, че секторът Добив на въглища традиционно остава с най-голям брой трудови злополуки за региона.

Налага се мнението,че дейностите по осигуряване на здраве и безопасност при работа в голяма част от предприятията, особено в малките и средните, се възприемат предимно като задължение, наложено от закона. Работодателите не влагат достатъчно финансови средства за подобряване условията на труд и допускат значителни нарушения на трудовото законодателство, което личи и от посочените по-горе данни.
Това е основната причина България да се нарежда в челото на негативната класация сред държавите-членки, с два пъти по-висок брой от средният за ЕСсмъртни случаи на работното място.