Обществен съвет за архитектура, изкуство и култура беше създаден в Стара Загора

Първо работно заседание проведе днес създаденият, със заповед на кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров – Обществен съвет за архитектура, изкуство и култура. Новосформираната структура е консултативен орган за сътрудничество при вземане на решения, формиране на позиции, становища и инициативи, с цел провеждане на публични политики в полза на гражданите и при спазване на принципите на публичност и прозрачност, заложени в изпълнение на Програмата на кмета за управление през мандат 2019-2023.

Председател на Съвета е Милена Желева, зам.-кмет с ресор „Култура, туризъм и младежки дейности“, зам.- председател е главният архитект Виктория Грозева, секретар е началникът на отдел „Култура“ Диана Атанасова. Членове са: Милен Алагенски, председател на Представителството на СБХ Стара Загора, проф. Марин Добрев – изкуствовед, директор на Художествена галерия Стара Загора, Наско Настев- скулптор, доц. Ани Златева- главен секретар на Тракийски университет – Стара Загора, Дарина Колева- журналист, член на Съюза на българските журналисти, арх. Петър Киряков- представител на Камарата на архитектите- Регионална колегия-Стара Загора, арх. Велимир Георгиев- представител на Съюза на архитектите в България- Регионална колегия- Стара Загора, арх. Димитър Николов- представител на Съюза на ландшафтните архитекти – клуб Стара Загора и представител на професионалните институти за сценични изкуства от Стара Загора.

По своята същност Съветът ще подпомага администрацията при осъществяване на функциите ѝ относно формирането и реализирането на общинската политика, свързана с изграждането на естетическа градска среда и намирането на конкретно специфично решение, съобразно възникналите нови обстоятелства. Той ще съдейства за опазване и популяризиране на културното наследство в Общината като дава мнения и становища относно художествените качества, значимостта и подходящото ситуиране на направените предложения за изграждане на нови паметници, паметни знаци, монументи, монументална стенопис, декоративни пана и др.
Решенията, които ще бъдат вземани по време на заседанията са мнения, съвети и предложения, които се предоставят на вниманието на Кмета на Община Стара Загора, Постоянната комисия по култура и туризъм към Общинския съвет Стара Загора и Експертния съвет по устройство на територията.

Определеният поименен състав на Обществения съвет за архитектура, изкуство и култура може да бъде разширяван както по отношение на предлаганите лица, така и за определяне на различни направления в посочените области на човешката дейност

По време на първото заседание бяха обсъдени времето и начина на работа на Съвета, както и въпроси, които са били вече разглеждани на заседание на ЕСУТ.