Община Стара Загора иска временен безлихвен заем от централния бюджет

На предстоящото си заседание ОбС на Стара Загора на 30 юли ще вземе  решение за поемане на временен безлихвен заем от Централния бюджет на Република България с цел осигуряване на нормалното приключване на 2020 г., поради възникнал временен касов разрив по бюджета на Община Стара Загора.
След въвеждането на извънредното положение от 13 март и последвалата извънредна епидемична обстановка постъпленията от собствени приходи по бюджета на община Стара Загора намаляха. Постъпленията от данъчни приходи за периода 01.01.- 31.05.2020г. бяха в размер на 9 152 808 лева. За същия период на миналата година приходите са били 11 563 771 лева или 2 410 963 лева повече. Събраните неданъчни приходи до края на май са 9 138 131 лева при 12 531 439 лева за същия период на миналата година или 3 393 308 лева по-малко. Общо постъпленията намаляха за петте месеца от началото на годината с 5 804 271 лева или 24.09%. В периода на въведеното извънредно положение с решение на Общински съвет Стара Загора бяха приети мерки за подкрепа социално уязвими групи от населението и за местния бизнес. Освободени бяха някои категории лица от заплащане на определени видове местни такси – за детски градини, детски ясли, детска кухня, домашен социален патронаж, платеното кратковременно паркиране в централна градска част и на такси за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна, което се отрази на очакваните постъпления по бюджета за 2020 година.
С приетият Закон за мерките и действията по време на извънредното положение бе удължен срокът за плащане с отстъпка на данъка върху недвижимите имоти и данъка върху превозните средства до 30 юни. Събраните към 30 юни постъпленията от местни данъци възлизат на 12 412 578 лева. Спрямо същият период на миналата година се отчита намаление с 644 308 лева. За шестте месеца от началото на годината постъпленията от неданъчни приходи са 12 028 062 лева при 14 104 882 лева към 30 юни 2019 година или 2 076 820 лева по- малко. Общо постъпленията от собствени бюджетни приходи на общината са с 2 721 128 лева по-малко или 10.02 на сто. Очакванията, че значителна част от задълженията за местните данъци и такса битови отпадъци ще бъдат събрани до края на юни не се осъществиха. По-ниската събираемост на собствените приходи доведе до затруднения при обслужване на разходните ангажименти на общината.
Народното събрание прие промени в Закона за здравето, с които се дава възможност на общините да искат отпускането на временни безлихвени заеми от централния бюджет през 2020 година със срок на възстановяване не по-дълъг от края на 2021 година. Заемите се отпускат във връзка с изпълнението на противоепидемични мерки на територията на общините по чл. 63 от Закона за здравето или при временни касови разриви по бюджета на общината в резултат на занижена събираемост на данъка върху недвижимите имоти, данъка върху превозните средства и таксата за битови отпадъци спрямо същия период на 2019 година. Събраните приходи за полугодието от данъка върху недвижимите имоти са 4 645 059 лева, от данъка върху превозните средства – 5 210 401 лева и от такса за битови отпадъци – 6 862 432 лева. За същия период на миналата година изпълнението е както следва: данък върху недвижимите имоти – 4 842 015 лева, данък върху превозните средства – 5 243 178 лева и такса за битови отпадъци – 7 338 372 лева. Намалението на тези постъпления към 30 юни 2020 година спрямо 30 юни 2019 година е в размер на 705 673 лева, в т. от данък върху недвижимите имоти – 196 956 лева, от данък върху превозните средства – 32 777 лева и от такса за битови отпадъци – 475 940 лева. При условие, че министърът на финансите разреши отпускането на заема с получените средства ще бъдат разплатени разходи, планирани по бюджета на общината за 2020. С цел преодоляване на временния недостиг на касови средства по бюджета на Община Стара Загора, кметът предлага общински съвет да даде съгласие да бъде поискан временен безлихвен заем от централния бюджет за сумата от 705 000 лева за покриване на временен касов разрив по бюджета на общината със срок на възстановяване до края на 2021 година.