Еднодневни трудови договори

Работодателите в земеделието търсят повече земеделски работници през летния сезон, които да бъдат на тяхно разположение. Разбира се, това не е въпрос не само в сферата на земеделието, а и на много други икономически браншове, където изниква нуждата да бъдат извършвани назначения на еднодневни трудови договори.

В закона е предвидено, че трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа може да се сключва между работник и регистриран земеделски стопанин за работа за един ден, като това време не се признава за трудов стаж. С един работник може да се сключват трудови договори общо за не повече от 90 дни в една календарна година.

Подобен трудови договор може да се сключва за професии, неизискващи специална квалификация, в основна икономическа дейност “Растениевъдство” – само за обработка на насажденията и прибиране на реколтата от плодове, зеленчуци, розов цвят и лавандула. Тоест, извън посочените категории еднодневния трудов договор не е приложим и той ще бъде незаконосъобразен.

С изменението и допълнението на Кодекса на труда от м. юли 2015 г. се създаде нормата, регламентиращ възможността за сключване на трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа за период от 1 ден, като министърът на труда и социалната политика да издаде Наредба за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на еднодневните трудовите договори.

Еднодневните договори може да се използват само от работодатели – регистрирани земеделски стопани. Естеството и предназначението на договора не позволява с него да се наемат работници за машинно прибиране на реколта, включително и за реколта от зърнени култури, царевица или друга земеделска продукция, различна от плодове, зеленчуци, розов цвят и лавандула, пише pariteni.

Договорът не е приложим за наемане на работници за събиране на билки, за обработка на цветя или за дейности в животновъдството, както и за други икономически дейности: строителство, хотелиерство или ресторантьорство и др.

Договорът има задължителна форма – създаден е образец, който, за да е валидно сключен, следва да съответства по форма и съдържание на утвърдения с наредбата образец и да е регистриран от съответната Дирекция “Инспекции по труда”.