Кметът на Община Гълъбово Николай Тонев и инж. Пламен Бараков зам.-кмет на общината, като Председател на Управителния съвет на МИГ подписаха три тристранни договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Кметът на Община Гълъбово Николай Тонев и инж. Пламен Бараков зам.-кмет на общината, като Председател на Управителния съвет на МИГ подписаха три тристранни договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ към Стратегия за ВОМР на МИГ Гълъбово – Опан, между УО на ПРСР, Местна инициативна група и Община Гълъбово.
Дейностите по изпълнението на проектите предвиждат изграждане на две детски площадки в с. Помощник и в Гълъбово, и основен ремонт със смяна на предназначението на производствена сграда в спортен клуб, в с. Обручище.
Проектът „Изграждане на детска площадка в УПИ II, кв. 9, с. Помощник, община Гълъбово“ е с одобрен размер на безвъзмездна финансова помощ 44 076.88 лв. и включва монтиране на комбинирано съоръжение за катерене, пързаляне и балансиране, люлка тип “махало”, въртележка, беседка. Ще бъде положена каучукова ударо-поглъщаща настилка върху бетонова плоча, ще бъде направено цялостно ландшафтно оформяне на парцела, включително затревяване, озеленяване, засаждане на многогодишна растителност – дървета и храсти. На площадката ще се направи дървена беседка, ще бъдат монтирани пейки, кошчета за отпадъци и ограда.
Проектът „Изграждане на детска площадка в УПИ I, кв. 2, в Гълъбово“ е с одобрен размер на безвъзмездна финансова помощ 66 527.92 лв. и включва монтиране на комбинирано съоръжение за катерене, пързаляне и балансиране, люлка тип “махало”, люлка тип “везна”, въртележка, къщичка за игра, пясъчник. Ще бъде положена каучукова ударо-поглъщаща настилка върху бетонова плоча, ще бъде направено цялостно ландшафтно оформяне на парцела, включително затревяване, озеленяване, засаждане на многогодишна растителност – дървета и храсти. На площадката ще се направи дървена беседка, ще бъдат монтирани пейки, кошчета за отпадъци и ограда.
Проектът „Основен ремонт и смяна на предназначението на производствена сграда в спортен клуб, намиращ се в УПИ I – 673, кв. 57, с. Обручище“ е с одобрен размер на безвъзмездна финансова помощ 122 017.74 лв. и включва извършване на основен ремонт и смяна на предназначението на производствена сграда в спортен клуб. Новият обект ще бъде: Спортен клуб – състоящ се от коридор, фитнес зала, фитнес и инвентар, помещение за персонала, бани с тоалетни, 2 преддверия и 2 съблекални.