Промени в наредбата за таксите в детските градини в община Казанлък

Общинският съвет в Казанлък прие промени в Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък. Промените касаят заплащането на такси за детска градина на децата от подготвителните групи в община Казанлък.

В Закона за предучилищното и училищното образование е регламентирано, че държавата подпомага заплащането на такси от родителите, дължими за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование. Като тези средства се осигуряват чрез държавния бюджет. Тази година с Решение на Министерски съвет за разпределението на единните разходни стандарти е определена сума от 174 лв. на дете от подготвителна група, която да бъде използвана за подпомагане на родителите при заплащане на таксата за храна в детската градина. Какви точно са промените гласувани от ОбС – Казанлък разказва Аксения Тилева, член на Комисията по образование младежки дейности и спорт.

Тилева подчерта още, че приемайки тези промени в наредбата се постигат няколко основни цели: дава се широк достъп до задължителното предучилищно образование на всички деца, които подлежат на задължителна предучилищна подготовка; дава се възможност за адекватна социализация и адаптация на децата в този момент и адекватната им подготовка за училищно образование и не на последно място това е една сериозна помощ и подкрепа за родителите, които имат повече от едно дете в семейството.