Важно относно частичен избор за кмет на Община Мъглиж на 28.02.2021г.

Общинска администрация – гр. Мъглиж, кметствата по населени места и кметските наместници ще работят на 13.02.2021 г.( събота)
с граждани от 8:30 ч. до 17:00 ч.

02.2021 Г. ( СЪБОТА), В 17:00 ЧАСА Е КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ВПИСВАНЕ В ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК ПО НАСТОЯЩ АДРЕС;

02.2021 г ( СЪБОТА), 17:00 ЧАСА Е КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ. В заявлението се посочват имената на избирателя, ЕГН/личен номер, постоянният адрес /адрес на пребиваване или настоящият адрес, когато е направено искане по чл. 36 ИК, и се прилага копие от документ на ТЕЛК, НЕЛК или медицинска епикриза за здравословното състояние.