Община Стара Загора приключи етап по проект “Въвеждане на общата рамка за оценка CAF в администрациите”

Приключи един от основните етапи по проект “Въвеждане на общата рамка за оценка CAF в администрациите”, в който  Община Стара Загора участва въз основа на подписано Споразумение за сътрудничество № 1227/ 27.05.2019г. с Института по публична администрация /ИПА/ при реализация на проект BG05SFOP001-2.014-0001 „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация” 2019-2020, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Той е свързан с изготвянето и утвърждаването на “Доклад от самооценката от прилагането на CAF 2020 на Общинска администрация Стара Загора за периода 2019-2020г.” от служители, включени в работната група за неговото разработване.

По време на процеса на самооценка беше направен цялостен и обстоен преглед на администрацията от вътрешен екип. Беше взето мнението на заинтересованите страни, които бяха определени от Групата за самооценка като целеви групи в процеса на нейното извършване. Проведена е Анкета сред служителите на администрацията. Бяха очертани силните страни на администрацията, областите за подобрение и са предложени мерки за подобрение. Всички служители са запознати с Доклада от самооценката. Предстои разработване на проект на План за подобрение.

Общата рамка за оценка CAF е инструмент за цялостно управление на качеството, разработен специално за публичния сектор по инициатива на Европейската мрежа на публичната администрация. Той разглежда организациите едновременно от различни аспекти, прилагайки цялостен подход към анализа на организационното изпълнение. Моделът CAF е базиран на самооценка на институцията, в която тя идентифицира силните си страни, посочва областите за подобрение и дефинира нужните стратегически мерки за организационно усъвършенстване и възможностите за развитие.

Администрациите, които го прилагат, имат амбицията да се развиват по пътя на усъвършенстване на своето изпълнение и желаят да въведат т.нар. „култура на организационно съвършенство”, която използва знанието и енергията на хората в нея.