Община Казанлък очаква препоръки по проект за интегрирано развитие

Плана за интегрирано развитие на Община Казанлък за периода 2021 – 2027 година ще бъде подложен на общественно обсъждане.

Общината очаква препоръки, мнения и коментари по проекта.

Документът определя регионалното и пространственото развитие на общинската територия, очертава актуалните проблеми, нуждите и потенциала за развитие на региона, средносрочните цели и приоритети.

Три са основните приоритети заложени в Плана за интегрирано развитие на община Казанлък за периода 2021 – 2027 година.

Технологична трансформация на икономиката, постигане на високи темпове на устойчив интелигентен икономически растеж, на основа на научно изследователска и приложна дейност в помощ на бизнеса и утвърждаване на град Казанлък, като значим индустриален, културен, туристически и образователен център.

Подобряване на условията за живот и инвестиционната привлекателност на основа на подобряване на транспортната и цифрова свързаност, опазване на околната среда и адаптиране на общината към промените в климата е Стратегическа цел 2, третата е

Подобряване на условията за развитие на спорта, на социалните и административните услуги, предоставяни от компетентна, отговорна и обърната към нуждите и очакванията на обществото общинска администрация.

В плана е заложено:

Развитие на Индустриална зона Казанлък, както и на професионалното дуално образование в областите машиностроене, електротехника, програмиране и туризъм, както и повишаване на професионалната квалификация и преквалификацията на кадри.

Също така и на Техническия колеж като център за научни изследвания и иновации, предоставящ услуги за предприятията в Индустриалната зона.

Технологично обновяване на производствените дейности и развитие на бизнес инфраструктурата

Опазване и развитие на традиционни земеделски производства и подкрепа на производството на етерични масла

Модернизиране на инфраструктурата и подкрепа на изследователската дейност

Изграждане, модернизиране и поддържане на транспортната и инженерно-техническата инфраструктура, подкрепа за бизнес инициативи и предприемачество

Развитие на малък и среден бизнес, също така и повишаване на инвестиционния интерес към общината.

Всички заинтересовани жители могат да изпратят своите коментари на електронна поща, публикувана в сайта на Община Казанлък в срок до 10.11.2021 година.