Над 50 точки влизат в дневния ред на ноемврийското заседание на Общински съвет Стара Загора

Над 50 предложения съдържа дневният ред  на ноемврийското заседание на Общински съвет Стара Загора, което ще се проведе дистанционно на 25 ноември от 9,00 часа. Електронното гласуване ще се осъществява  чрез платформата “e Vote”, която е сертифицирана и легитимира вота на съветниците, а разискванията и дебатите по отделните точки ще бъдат извършвани чрез приложението „Zoom”, обясни председателят на местния парламент Мария Динева. Тя допълни, че онлайн заседанието се налага във връзка със заповед РД-01-856/ 19.10.2021г. на Министъра на здравеопазването на РБългария.

По време на тридесетото заседание на местния парламент ще бъдат обсъдени и гласувани вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета на община Стара Загора и промяна в инвестиционната програма за 2021 година. Старейшините ще разгледат и възможността за удължаване на срока за погасяване на отпуснат временен безлихвен заем на общинското търговско дружество „Мересев”  ЕООД гр.Стара Загора.

В четвъртък старейшините ще гласуват промяна в срока на усвояване на съществуващ дългосрочен общински дълг за финансиране на проект: „Нова визия и благоустрояване на територията на „Руски пазар” и разширение на ул. Капитан Петко Войвода” при запазване на останалите параметри в договорените размери и срокове. Обсъдена ще бъде промяна на размера на таксата за битови отпадъци.

На заседанието ще бъде гласувано даване на съгласие за участие в европейска инициатива за насърчаване на устойчивата дигитална трансформация в градовете и общините в Европейския Съюз. „В основата на декларацията стои изграждането на сплотена цифрова Европа, в която всяка община може да се възползва от икономическите и социалните предимства на тази трансформация. Насърчава се внедряването и разширяването на отворени, оперативно съвместими, междусекторни и трансгранични платформи като средство за насърчаване на цифровата трансформация, с което да се гарантира технологичния суверенитет в ЕС. Инициативата е подкрепена от ЕUROCITIES (ЕВРОГРАДОВЕ) – мрежата на големите европейски градове, от Европейската комисия, от Европейския комитет на регионите и от др.”, става ясно още от предложението.

Обсъдени ще бъдат и възможностите за кандидатстване на Община Стара Загора с проект „Осигуряване функционирането на Областен Информационен център Стара Загора през периода 2022-2023г.” по Оперативна програма „Добро управление” по Процедура BG05SFOP001-4.007 с наименование „Осигуряване функционирането на Националната мрежа от  Областни Информационни Центрове (2022-2023)г.”, както и Община Стара Загора да кандидатства с проектно предложение „В етносвета на ромите”, финансирано по Резултат 3 „Подобрена информираност за изкуства и култура на етнически и културни малцинства /фокус върху роми/”, програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество”, чрез Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2020.

Старейшините ще определя броя на таксиметрови автомобили, работещи на територията на общината, както и реда и условията за разпределение на общия брой на автомобилите между превозвачите, както и минимална и максимална цена за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег. Според предложението ще бъде запазен броят на жълтите автомобили на 560.

Ще бъде гласувано провеждането на конкурс за избор на управител на общинското търговско дружество „Дентален център – I Стара Загора” ЕООД. В дневния ред влиза още именуване на улици в кв. „Кольо Ганчев”.