Новият общ устройствен план на Чирпан ще определи перспективата за 40 години напред

Общият устройствен план е основен фактор за развитието на  общината,  перспективата за 30-40 години напред, той ще даде нова динамика на териториалното устройство, на привличането на инвестиции и  адаптация към промените. Новият план  трябва да гарантира устойчивостта в социално-икономическото развитие и реализацията на ресурсите. С него се постига хармонично единство на урбанизираната територия със съществуващите природни елементи и специфичните условия.“, каза кметът Ивайло Крачолов след първия доклад за напредъка по изработването на проект за ОУП на община Чирпан, който бе обсъден с проектанския колектив, главният  архитект и директорите на дирекции в Администрацията. По думите на кмета устройственият план ще е в съответствие с основните национални и европейски стратегически насоки за развитие през следващия програмен период и е задължителен елемент  с оглед еврофинансиране.

Преди пет месеца екипът започна активна работа на концепцията за структуриране на териториите в общината, отчитайки комплексните социално-икономически, пространствени и инфраструктурни предвиждания, както и политиките за опазване на околната среда. Във връзка с възложените задачи стартираха анкети и с граждани, бизнес, НПО, административни звена и др. Публичното  обсъждане на устройствения проект, съобразен със закона за устройство на територията, се планира през м. май тази година.

Настоящият ОУП е изработен в началото на шестдесетте години, от тогава досега  в страната ни настъпиха съществени изменения, които имат проявление във всяка община. В резултат и на нарастващия инвеститорски интерес към терени в Чирпан и прилежащите територии  се предполага ефективна налична пространствена организация и адекватно инфраструктурно осигуряване.

Проектантите разглеждат подробно възможностите между  населените места, отчитат изискванията за интегриран подход и ресурсна ефективност. Проектът планира на терена на бившето военно поделение и прилежащите земи на юг индустриална зона, обособена с високотехнологично производство и логистични центрове. Разработват се значителни промени в северозападната част на чирпанския квартал „Св.Св. Кирил и Методий”. Предстои проучване на трасе между  Осларка  и Димитриево с обща дължина 4 км. и 800 м. за изграждане на изцяло нов път. ОУП включва съвременни постановки за интегрирано пространствено планиране и устойчиво развитие.

Разработването му се финансира от държавния и общинския бюджет, като 80% от средствата са по проект на МРРБ. Органът, отговорен за приемането му, е Общинският съвет, а за прилагането – Общинска администрация. Планът е част от поредица процедури и документи по Закона за устройство на територията, Закона за регионалното развитие и редица нормативни актове.