Ще бъде подменена близо 60 км водопроводна и канализационна мрежа в града

Днес в Стара Загора бе даден старт на инфраструктурен проект на „ВиК – Стара Загора” .Чрез него ще бъде подменена близо 60 км водопроводна и канализационна мрежа в града. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020, съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура за директно предоставяне.

Инвестиционното намерение за гр. Стара Загора включва подмяна на над 40 км водопроводна мрежа в комбинация с управление на налягането, за постигането на което ще се обособят общо 14 DMA зони в централните квартали на града. Това са зони за управление на потреблението или затворени части от мрежата, в които с точност се измерва подадената и консумираната вода и се следят дебит и налягане. Ще бъде реконструирана и близо 17 км от канализационната мрежа на града. Целта е разтоварване на мрежата и предпазването й от препълване при интензивни дъждове.

Намаляването на загубите в разпределителната мрежа ще доведе и до чувствително намаляване на инфилтрацията в канализационната мрежа, което от своя страна ще окаже благоприятно влияние върху пречистването на отпадъчните води на града и опазването на околната среда.

Проектът ще се реализира до края на 2023г. в градовете Стара Загора, Казанлък, Чирпан и Раднево.

Общата стойност на проекта възлиза на 121 996 236,26 лв.

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020″, приоритетна ос 1 „Води” и съфинансиран от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.