План за интегрирано развитие на община Стара Загора

До 2027 г. Стара Загора – модерна, просперираща община с иновативна и конкурентоспособна икономика, с балансирано териториално развитие, качествени услуги и привлекателно място за живот на своите граждани,това предвижда Плана за интегрирано развитие на общината за следващите 5 години. Основна цел е да се използва местния потенциал и богатото природно и културно-историческо наследство.

Създаване на условия за устойчив икономически растеж и енергиен преход и повишаване на качеството на живот, жизнения стандарт и подобряване на достъпа до услуги чрез прилагане на интегрирани политики ,са сред стратегическите цели на Плана. В него е включено и опазване на околната среда и адаптация към климатичните промени, изграждане на транспортна инфраструктура и мобилност Очаваните резултати от тях е : Ускорено икономическо развитие и конкурентоспособна местна икономка; Подкрепен енергиен преход и устойчиво неутрална спрямо климата икономика; Повишено качество на живот с достъпни услуги; Повишени възможности за квалификация и работа, насърчено предприемачество, включително в иновативни бизнеси; Чиста околна среда и качествена зелена инфраструктура; Благоустроени и свързани населени места в границите на общината. Плана за интегрирано развитие на общината до 2027 година , предстои да бъде разгледан на предстоящото заседание на Общинския съвет , което е насрочено за 31 март.