23 предложения съдържа дневният ред на заседаниетo на Общински съвет- Казанлък

23 точки ще разгледа на предстоящата сесия Общинският  съвет на Казанлък .

Сред точките в проекта за дневен ред е решение относно одобряване на Годишен доклад за 2021 година за наблюдение на изпълнението на План за интегрирано развитие на община Казанлък за периода 2021-2027 година.

Съветниците ще обсъждат и проект за кандидатстване по Програма LIFE, под-дейност ”Действия за климата”, Адаптация към изменение на климата с интегриран проект: „Прилагане на екосистемно-базирани мерки за адаптация към изменението на климата в общините в България, в предразположените към засушаване райони и райони с повишен риск от наводнения.

Сред точките в дневния ред са и решение относно проект за решение относно поемане на общински дълг за изпълнение на проект ”Светът на траките” по Оперативна програма ”Региони в растеж 2014-2020 г.”, по процедура ”Развитие на туристически атракции”.

Ще бъде обсъден и проект за приемане на нова Наредба №4 за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Казанлък.

Заседанието ще се проведе 31.03.2022 г. от 09:30 часа, в зала ”Инфра” при спазване на всички противоепидемични мерки за безопастност.