AES България подписа Меморандум за разбирателство с Министерство на енергетиката

Ей и Ес  България препотвърди ангажимента си към зеленото енергийно бъдеще на България. Компанията и Министерство на енергетиката подписаха Меморандум за разбирателство за проучване на нови възможности за иновативни енергийни решения.

Според подписания Меморандум за разбирателство компанията се ангажира да сътрудничи и да подпомага усилията на България за декарбонизация по пътя ѝ към по-зелено енергийно бъдеще, като предостави знанията и опита на AES по отношение на иновативните технологии и тяхното внедряване на пазара. AES България ще проучи вариантите за разработване на комбинация от соларен проект с мощност около 100MW и Система за съхранение на енергия от батерии (BESS), както и самостоятелен BESS проект от 80 MWh в околностите на София за подпомагане на мрежата.

„Като глобален технологичен лидер и пионер в иновативните зелени технологии корпорацията AES има за своя мисия да бъде начело на енергийната трансформация, да ускорява внедряването на нови решения и продукти в региона и да подпомага пазарите, на които оперира, за да станат по-устойчиви”, заяви Оливие Маркет, президент на AES България.

Меморандумът за разбирателство също така отбелязва, че Споразумението за изкупуване на електрическа енергия (СИЕ), сключено между AES България и „Национална електрическа компания” ЕАД като купувач, ще продължи да функционира до изтичането му през 2026 г. и няма да бъде удължаван след това, както е предвидено в Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, публикуван на 6 април 2022 г. В тази връзка AES България ще проучи вариантите за преминаване/съвместно изгаряне в ТЕЦ AES Гълъбово на природен газ/водород, биомаса или гориво, произведено от отпадъци (твърдо гориво от отпадъци или „SRF”) след изтичането на СИЕ през май 2026 г.

„С подписването на този Меморандум за разбирателство AES България препотвърждава своя дългосрочен ангажимент към българския електро-енергиен сектор, където оперираме най-модерната топлоелектрическа централа”, отбеляза Иван Цанков, изпълнителен директор на AES България. „Годишно ТЕЦ AES Гълъбово произвежда 9% от електро-енергията в България и освен че гарантира сигурността на доставките, предоставя важни системни услуги за стабилността на цялата енергийна мрежа в страната. Ето защо, ние поемаме ангажимента нашата централа да продължи да изпълнява своята важна роля в националната енергийна система”, допълни Иван Цанков.

Освен че е надежден производител на енергия, AES България е и лоялен партньор на общностите, в които работи. От началото на нейната дейност, отделените от AES България средства за различни проекти с обществена значимост възлизат на близо 15 млн. лева. Програмата на компанията за Корпоративна социална отговорност се фокусира върху три основни приоритета – образование, здравеопазване и инфраструктура.