Панорама на професионалното образование и кариерно развитие се провежда в Павел баня

Днес кметът на Павел баня Иса Бесоолу откри X-та Панорама на професионалното образование и кариерно развитие в общината. Две са средните учебни заведения на територията на града, в които се предлага професионално обучение. Това са СУ “Христо Ботев” и Професионална гимназия по ресторантьорство и хотелиерство (ПГ по РХ). За предстоящата учебна 2022/2023 година ще бъдат разкрити 4 паралелки по 3 професии, както следва:
– СУ „Христо Ботев”, гр. Павел баня – две паралелки в осми клас по специалност „Електронна търговия” от професия „Организатор Интернет приложения” от професионално направление „Приложна информатика” /две паралелки с по 26 ученици – общо 52 ученици/ в дневна форма на обучение.
– ПГ по РХ, гр. Павел баня – две паралелки в  дневна форма на обучение след завършено основно образование по професиите: готвач – 26 ученици, по направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг”, и изпълнител на термални процедури – 26 ученици, по направление – „Терапия и рехабилитация”.