Обявиха конкурс за главен архитект на Стара Загора

Община Стара Загора обяви конкурс за длъжността Главен архитект. Кандидатите трябва да притежават Висше образование с минимална образователно-квалификационна степен “Магистър” и Професионален опит 4 години.

Специфичните  изисквания за заемане на длъжността:

    • Област на висшето образование – „Технически науки”, професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия”, специалност – Архитектура, съгласно Класификатора на висшето образование;
    • Придобита пълна проектантска правоспособност или необходимия стаж за придобиването й, съгласно чл. 5, ал. 2 от Закона за устройство на територията.
    • Да отговаря на условията по чл. 7 от Закона за държавния служител.
  1. Допълнителни умения за заемане на длъжността: да познават нормативната уредба свързана с дейността по устройствено планиране, инвестиционно проектиране и строителство, контрол по устройство на територията, кадастър и регулация, ЗУТ, ЗМСМА и други специализирани нормативни актове. Да притежават стратегическа, лидерска и управленска компетентност, умения за обработване на информация, дигитална комуникация и умения за изграждане и поддържане на добри комуникативни отношения вътре и извън администрацията.

Конкурсът ще се проведе чрез:

  1. Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно дейността на администрацията;
  2. Писмена разработка на тема: Цели на главния архитект в устройственото планиране на Община Стара Загора;
  3. Интервю.

Основната месечна заплата определена за длъжността е не по-малко от 1500 лева.