Защита от домашното насилие

Осигуряване на бърза и ефективна защита на пострадалите от домашно насилие или лица в риск, както и упражняване на превантивно и възпиращо действие върху извършителя на насилието, предвижда приетият днес проект за изменение и допълнение на Закона за защита от домашното насилие.

Една от основните причини за измененията е изключителното изостряне на домашното насилие в последните няколко години и увеличаване на броя на пострадалите и жертвите.

За постигане на пълно гарантиране на правата на пострадалите в законопроекта изрично е записано, че „мерките по закона не изключват гражданската, административно-наказателната и наказателната отговорност на извършителя”.

Като допълнителен механизъм за защита се посочва, че домашно насилие може да се извършва чрез действие или бездействие. Така се въвежда задължение за близките на малтретирано лице да уведомят компетентните органи за актовете на насилие.

Улеснява се достъпът до правосъдие като се предвижда в срок до 24 часа държавните, общинските органи, лечебните заведения, юридическите лица, които осъществяват дейност по превенция и защита от домашно насилие да препратят молба, по искане на пострадалия, за образуване на производство по издаване на заповед за защита до съответния районен съд. Към момента компетентен да наложи мярка за защита е районният съд по местоживеене на пострадалите. Проектът предлага това да е всеки районен съд по постоянния или настоящия адрес, районният съд по мястото на извършване на насилието или друг адрес, на който пострадалият пребивава.

Разширява се кръгът на лицата, пострадали от домашно насилие, които могат да търсят защита, като към извършителите се добавят: лица, на които са възложени грижи за детето или на които детето е поверено; роднини по права или по съребрена линия до четвърта степен, лицето, което е или е било във фактическо съпружеско съжителство; съпруг или бивш съпруг на родителя.

Увеличават се мерките за защита, които могат да се налагат от компетентните органи:

– забрана на извършителя да осъществява контакт с пострадалия под каквато и да е форма, включително по телефон, чрез електронна или обикновена поща и факс, чрез всякакви други средства и системи за комуникация;

– забрана за издаване на разрешение за придобиване, съхранение, носене и употреба на взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия или прекратяване на валидността на издадено разрешение за срок, определен от съда;

– задължаване на извършителя на насилието да посещава специализирани програми за преодоляване на агресията и справяне с гнева;

– насочване на пострадалите лица за ползване на специализирани услуги за защита, помощ и подкрепа или програми за възстановяване;

– помощ и подкрепа на деца, жертви или свидетели на насилие.

Отпада административното наказание „глоба” за извършителя при налагането на мерки за защита, тъй като „наказването на дееца по административнонаказателен ред прегражда възможността за същото деяние спрямо него да бъде ангажирана и наказателна отговорност”.

Проектът предвижда и създаване на Национален съвет, като постоянно действащ колективен орган за осъществяване на държавната политика по превенция и защита от домашното насилие.

Предлага се и създаване на национална информационна система и национален регистър за случаите на домашно насилие на територията на страната или по отношение на български граждани в чужбина, които са потърсили помощ и подкрепа. Достъп до данните ще имат МВР, АСП, Агенцията за качеството на социалните услуги, ДАЗД и органите на съдебната власт.

Специализираните услуги – национална телефонна линия за помощ на лица, пострадали от домашно насилие или в риск, защитено жилище и др. ще се предоставят безвъзмездно на пострадалите от домашно насилие.