Населението на Стара Загора застарява

Възрастовата структура на населението в Стара Загора показва постоянна тенденция към застаряване. Демографската картина за общината, както и за цялата страна е неблагоприятна, населението застарява, както в резултат на естествените процеси на раждаемост и смъртност, така и в резултат на засилените емиграционни процеси. Средната продължителност на живота в България е 77,6 г. при жените и 70,3 г. при мъжете. За област Стара Загора средната продължителност на живота е 74,0 г., като при мъжете е 70,4 г., а при жените – 77,7 г. Към 31.12.2020г. 60,29 % от живеещите в общината са в трудоспособна възраст. Относителният дял на хората над трудоспособна възраст е 23,83%, а на населението под трудоспособна възраст до 16 год. е 15,88%. Остаряването е по-силно изразено в селата, отколкото в града. Относителният дял на възрастното население над 60 години в селата е 36,09 % срещу 25,60 % в града. Съотношението мъже/жени се запазва, като женският пол продължава да преобладава с 52,15% от общия брой на населението в общината. В община Стара Загора по данни от последната преброяване процентното отношение на българския етнос преобладава /83,5%/, като той има по-високи нива от тези за областта /79,7%/ и страната /76,9%/, следван от ромския, турския, другите етноси и несамоопределилите се хора. Населението в Община Стара Загора показва наблюдаваните тенденции за страната – да мигрира към големия град. В резултат на преселванията между града и селата населението на селата намалява с всяка изминала година, респективно се увеличава населението в града. Населението е разпределено неравномерно и най-голяма концентрация има в града и 4 села с население над 1000 жители.