Общинският съвет в Стара Загора се събира за извънредно заседание на 5 септември

На основание чл.50, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, на 5 септември, от 9:00 часа ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет Стара Загора. В дневния ред е записано само едно предложение –  Даване на предварително съгласие за учредяване на безвъзмездно право на строеж върху имот – частна общинска собственост за изграждане на фотоволтаична централа и производството на зелен водород на СНЦ „Водородна долина Стара Загора”.

То е регистрирано като неправителствена организация осъществяваща дейност в обществена полза.
Сдружението декларира, че е разработило проект – „Загора Устойчив Водороден регион “, който се основава на разбирането за преобразуването на непостоянната електроенергия от фотоволтаична централа (зелена електроенергия) във водород (зелен водород), който да бъде съхраняван, транспортиран и използван като енергоносител в направления водородна електромобилност,
индустриална приложимост и електропроизводство по предварително детерминиран времеви график и товарово-мощностен профил. Този подход обезпечава контролирано беземисионно енергопроизводство .

Целевите резултати на проекта са:
• Проектиране, изграждане и развитие на капацитет за производство на зелен водород 500 тона годишно, специално предназначени:
100 тона – за целите на транспортна електромобилност в град Стара Загора – градски автобуси и камиони;
100 тона – за производство на беземисионна електроенергия, в размер на 2 000MWh годишно, с цел осветление на публични обществени места в град Стара Загора– градски паркове и пешеходни зони;300 тона – за производство на нискоемисионна електроенергия от газова турбина с капацитет 20MW, ползваща като горивна база смес от природен газ и зелен водород, както и за технологични нужди в ТЕЦ Марица изток 2;
• Изграждане и развитие на самостоятелни системи за съхранение на водород с капацитети 1 тон и 3 тона в гр. Стара Загора и ТЕЦ Марица изток 2, съответно;
• Изграждане и експлоатация на водородни зарядни станции с публичен достъп и капацитет 300 кг/денонощие и 30 кг/денонощие в гр. Стара Загора и ТЕЦ Марица изток 2, съответно;
• Оборудване на “Тролейбусни и автобусни превози” ЕООД с 10/12 електроавтобуса с водородни горивни клетки – напълно беземисионни, за подмяна на стари автобуси с дизелови двигатели – с прилежаща инфраструктура за поддържане и експлоатация;
• Поставяне начало на развитие на водороден транспортен хъб в гр. Стара Загора с 2 тежкотоварни камиона с водородна горивна клетка;
• Изграждане на система от стационарни горивни клетки за производство на беземисионна електроенергия от зелен водород с годишен капацитет 2 000MWh;
• Изграждане на газово-турбинен модул с капацитет 20MW, работещ със смес от природен газ и зелен водород;
• Развитие на над 100 високотехнологични работни места с нужната техническа квалификация и умения на територията на община Стара Загора;
• Разработване и развитие на обучителни програми за изграждане на висококвалифицирани кадри в Тракийски университет;
• Емисионни спестявания с годишен еквивалент в размер на 39 хил.т. СО2.
Реализацията на проекта ще развие и утвърди община Стара Загора като национален и регионален в екологичната водородна икономика с изградена инфраструктура за производство, съхранение, пренос и използване на зелен водород.