27 предложения съдържа дневният ред септемврийската сесия на ОбС- Казанлък

27 точки ще разгледа на предстоящата сесия Общинският  съвет на Казанлък.

Сред точките в проекта за дневен ред е решение относно Одобряване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за обект ”Реконструкция на общински път и изграждане на велосипедна алея от гр. Казанлък до яз. Копринка”, община Казанлък .

Съветниците ще обсъждат и проект за изменение на Бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2022 г. Ще бъде обсъден и проект за за решение относно одобряване на Бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2023-2025 година, Етап II.

Друга точка в дневния ред е проект за решение относно разкриване на пункт на ОП ”Кухня-майка, в т.ч. дейност Детска млечна кухня” за услугата ”Детска млечна кухня” за раздаване на храна на деца до 3 години в гр. Шипка и с. Розово, общ. Казанлък.

Заседанието ще се състои присъствено в зала ”Инфра” на 29 септември 2022 г. от 9:30ч.