Рискове от пожар през отоплителния сезон

През отоплителния сезон рискът от пожари в бита се повишава значително. Причини за това са неправилното използване или технически неизправни отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения, както и непочистени или неизправни комини. Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” – Стара Загора напомня, че отговорност за осигуряване на пожарната безопасност има всеки гражданин, а пренебрежението крие риск от имуществени загуби и дори подлага на опасност човешки животи.

При използване на електрически топло-акумулиращи печки, опасност представлява обстоятелството, че се оставят нощем включени под напрежение и без наблюдение. Затова трябва да се захранват от отделен токов кръг, да са с автоматични предпазители и да се монтират върху негорима основа.

Опасност при употреба на газови печки и бутилки с пропан-бутан са: монтирането им в помещения под равнището на околния терен, в спални, общи коридори, тавани, стълбища, гаражи, бани и перални, в инсталационни и вентилационни шахти, в складове и помещения с повишена опасност от пожар заедно с леснозапалими, избухливи и поддържащи горенето вещества. Всеки газов уред трябва да е термозащитен. Свързването на бутилката с газовата печка трябва да става с метален тръбопровод или цял, без наставки маркуч от специален каучук, устойчив на действието на пропан-бутан и издържащ на съответното налягане. Намаляването на газа става само със стандартен вентил за пропан-бутана, който е пригоден за съответното налягане и е капсулован. Ако въпреки всички взети мерки се допусне изтичане на газ в помещение, най-напред трябва да се спре достъпът на газ. При използване на газови уреди за отопление помещенията, които се стопанисват, трябва да имат постоянна естествена вентилация. При възможност бутилката с газ се поставя извън тях, на леснодостъпни и проветриви места.

Под отоплителните печки с твърдо гориво се поставя негорима подложка с размери не по-малко от 30 см пред печката и 10 см встрани. По края на подложката трябва да има праг с височина 3 см, а въздушното пространство под нея да е най-малко 2см. Не може да се използва друг вид гориво освен предвиденото за определения вид печки. Не се допуска разпалване с леснозапалими течности или други лесногорими материали. Димоотводните канали и комините трябва редовно да се почистват от сажди.

При пожар, причинен от електронагревателен уред в никакъв случай да не се гаси с вода, ако електрическата инсталация не е изключена. Първо трябва да се изключи електрозахранването.
Трябва да се има предвид, че електрическите инсталации се гасят с пожарогасители, действащи с инертни газове – въглероден двуокис, халони или с прахове. Течните горива – с пожарогасители с прах, а твърдите – с вода.