Резултати от засиления контрол върху качеството на питейната вода в Стара Загора

На 1 ноември служители на РЗИ – Стара Загора извършиха пробонабиране от 5 пункта в Стара Загора, разположени в четири различни зони за водоснабдяване в града, във връзка с продължаващите строително-ремонтни дейности, осъществявани от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора.

Резултатите от направения анализ не показаха отклонения от изискванията, съгласно Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

РЗИ – Стара Загора продължава да осъществява засилен контрол на качеството на водата.

През предходната седмица, от 31.10.2022 г. до 06.11.2022 г., в област Стара Загора няма регистрирана повишена заболяемост от чревни инфекции.