Класирането на децата в детски градини ще става по настоящ адрес

Класирането на децата в детски градини ще става според техния настоящ адрес. Това предвиждат промени в Наредба за организацията на предучилищното образование в община Стара Загора.

Приемането на промяната за класиране на децата в детски градини според техния настоящ адрес ще доведе до уеднаквяване на този критерий за прием с изискванията на Наредба зa пpиeм на учениците в първи клас в общинските училища на територията на община Стара Загора, в която водещо за класирането е настоящият/постоянен адрес на детето, което ще доведе до поголяма яснота в изискванията за прием. Предложените промени в нормативния акт ще доведат и до намаляване на обема лични данни, с които оперира електронната системата за прием, което ще повиши защитата им. С проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията на предучилищното образование в община Стара Загора се прави промяна в начина на класиране на децата в електронната система за прием. Тя има за цел поредният номер на подаденото заявление за прием да бъде изключен като фактор, който оказва влияние в съответното класиране. За всяко класиране да се прилага процедура по генериране на случайни числа, като при равен брой точки 2 и трудова заетост на родителя, децата да се подреждат във възходящ ред по случайно число. Това ще доведе до отпадане на субективен фактор при класиране на децата. Сега, някои родители са в невъзможност в точно оределен ден и час да подадат заявление за кандидатстване в електронната система за прием, за да получат по-малък входящ нмер, от което при прилагане на сегашните правила в много голяма степен зависи класирането на детето им в предпочитаната детска градина и яслена група в детска градина. С предложението за изключването на поредния номер на подаденото заявление като фактор при приема на децата се осигурява равнопоставеност на всички подали заявление за прием, без да се отчита времето на регистриране на заявлението. От друга страна се решава и техническият въпрос за минимизиране на случаите на сривове в електронната система и затруднения при регистрацията при подаването на множество заявления по едно и също време.