КЕВР предложи по-голямо поскъпване на ВиК услугите в област Стара Загора

Комисията по енергийно и водно регулиране предложи по-голямо поскъпване на ВиК услугите в област Стара Загора. С предлаганите изменения на цените за 2023 г. Комисията дава актуална индивидуална оценка за резултатите от дейността на всеки отделен ВиК оператор с одобрен бизнес план. За ВиК операторите, които с бизнес плановете са поели конкретни ангажименти, но качеството на техните услуги е влошено и инвестициите не са постигнати, Комисията ги санкционира и намалява одобрените им цени за 2023 г. За дружествата, които са доказали високо изпълнение на заложените цели, одобрените цени се увеличават.

В съответствие с действащата законова и подзаконова уредба, след третата и след петата година от приемането на бизнес плановете на ВиК дружествата КЕВР е нормативно задължена да актуализира утвърдените с 5 – годишните бизнес планове на ВиК дружествата цени на услуги за следващата година. При изменението на цените регулаторът отчита допълнителни показатели за изпълнение, а не само натрупания инфлационен индекс от датата на приемане на бизнес плановете.

Сегашната процедура по изменение на цените на услугите се провежда след като през 2022 г. Комисията извърши цялостен регулаторен преглед, включващ планови проверки на дейността на всички ВиК дружества за 2020-2021 г. За втори път при изменението на цените на услугите регулаторът отчита и ефекта от изпълнението на инвестициите, заложени от дружествата в техните бизнес планове, както и изпълнението на единните показатели за ефективност.  Оценяването на дейността на дружествата е извършено с прилагането на единна методика, което създава равнопоставеност между тях.

Всеки един бизнес план е своеобразен договор между потребителите и доставчиците на услуги, в случая ВиК дружествата. Ролята на регулатора е да контролира стриктно изпълнението на параметрите на бизнес плановете, тъй като в тях е заложен ясен ангажимент –  клиентите да получават качествена услуга срещу определена от Комисията цена. Всяко неизпълнение на показателите от бизнес плана е нарушение на този ангажимент и задължение на КЕВР е да отрази това с промяна в цената.

В 14-дневен срок участниците в общественото обсъждане могат да внесат в КЕВР писмени становища по проекта за решение за изменение на одобрените с бизнес плановете цени на ВиК услуги за 2023г. Окончателно решение регулаторът ще приеме на закрито заседание на 30.12.2022 г.