Модернизират домовете за възрастни хора

Община Стара Загора ще модернизира домовете за възрастни хора.Администрация ще кандидатства по Компонент „Социално включване”, финансиран по Национален план за възстановяване и устойчивост.

Целта на процедурата е всички съществуващи домове за стари хора да се приведат в пълно съответствие с изискванията на стандартите за качество на резидентната грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст по отношение на специализираната среда за предоставянето на услугата.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 50 000 лв. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ не е определен.

Допустима са дейности по строителство, ремонт, реконструкция и обновяване на сграден фонд за социални услуги за резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст. Проектът включва още подобряване достъпа за хора с увреждания, мерки за енергийна ефективност на сградите, изграждане на инсталации за използване на алтернативни източници на енергия, отопление, вентилация, охлаждане и други строително-монтажни работи за осигуряване на спестяване на енергийни, водни и други ресурси. По програмата могат да бъдат доставена и инсталирана инсталиране върху сградата или в близост до нея на фотоволтаична инсталация с мощност 30kW или повече в зависимост от сграда, с оглед обезпечаването на собствените нужди от енергопотребление.

Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 17 март т.г.

Ако бъде спечелен проект по програмата, община Стара Загора се задължава социалната услуга за резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст да бъде поддържана минимум 5 години след датата на приключване на дейностите по инвестицията. Както и при възникнала необходимост по време на изпълнение на проектното предложение, в т.ч. разходи, които не се финансират по процедурата, да се използват бюджетни средства на Община Стара Загора под формата на безлихвен заем.