Възстановяване на здравни права на български граждани, работили в друга държава-членка на ЕС

Българските граждани, които живеят и работят в страна членка на Европейския съюз (ЕС), държава от Европейското икономическо пространство (Норвегия, Исландия, Лихтенщайн), както и Конфедерация Швейцария или в Обединеното кралство, за които е приложимо осигурителното законодателството на някоя от тези държави, нямат задължение да внасят здравноосигурителни вноски в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Не е необходимо те да подават в НАП формуляр за напускането на страната.

При завръщането си в България, всеки български гражданин, който е бил здравноосигурен в държава-членка на ЕС, трябва да възстанови здравноосигурителните си права.

Наличието на здравно осигуряване в другата държава  се удостоверява пред НАП с унифициран европейски формуляр, издаден съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност, който удостоверява периодите на задължително осигуряване в тази страна. По този начин се доказва фактът, че сте плащали здравни вноски там и не ги дължите в България за периода, отразен в документа.

Може да бъде представен и друг формуляр/удостоверение, издаден от компетентна институция на съответната държава (извън европейските формуляри), в който изрично е посочен конкретен период на задължително здравно осигуряване в тази страна, придружен с превод на български език, извършен от заклет преводач.

Документите се подават лично или чрез упълномощено лице в офис на НАП или по пощата с обратна разписка. Въз основа на данните, посочени в представените документи, месеците без информация за здравно осигуряване в България ще бъдат коригирани, като се вземат предвид удостоверените периоди на задължително осигуряване в другата държава, и ще бъде актуализиран здравноосигурителният статус на лицето.