Започва нов интегриран здравно-социален проект „Грижа в дома в община Казанлък“

От началото на месец февруари тази година Община Казанлък започна работа по нов интегриран здравно-социален проект „Грижа в дома в община Казанлък“. Целта е да се осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора в невъзможност за самообслужване. Изпълнението на проекта ще разшири възможностите на Общината за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.

Новият проект надгражда реализираните вече дейности и постигнати резултати по проекти „Патронажна грижа в община Казанлък“ – Компонент 2 и Компонент 3 и „Патронажна грижа + в Община Казанлък“, като осигури на възрастните в невъзможност за самообслужване и хората с увреждания предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги, психологическа подкрепа, доставка на хранителни продукти от първа необходимост до домовете на лицата, заплащане на битови сметки със средства на потребителите, предоставяне на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания.

За реализация на дейностите предстои назначаването на персонал за организиране и управление на услугата, специалисти по предоставяне на грижи в дома, в т.ч медицински лица и домашни санитари, както и други консултанти и помощен персонал.

Считано от 14.02.2023 г. всеки желаещ да ползва услугата „грижа в дома“ може да подава своите документи за кандидатстване. Услугата „грижа в дома“ е комплекс от здравни и социални услуги, съответстващи на потребностите на потребителя.

Допустими лица за включване в проекта са:

  • Хора с увреждания;
  • Възрастни хора в невъзможност за самообслужване.

Срокът за прием на заявления от кандидат – потребителите, както и информация във връзка с кандидатстването са официално обявени на сайта на Общината на следния интернет адрес: https://www.kazanlak.bg/cat-721.html, рубрика „Проект BG05SFPR002-2.001-0116 ,,Грижа в дома в община Казанлък“, както и на информационното табло в Центъра за административно обслужване в сградата на Община Казанлък.

Проектът става възможен съгласно сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001-0116-С01 между Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 и Община Казанлък. Общата стойност на проекта е 970 896,60 лв., от които 825 262,11 лв. представляват финансиране от Европейски социален фонд плюс, а 145 634,49 лв. – национално финансиране. Срокът за реализиране на дейностите е от 03.02.2023 г. до 03.04.2024 г.