МОСВ разпореди проверки за нерегламентирано замърсяване с отпадъци

Звената към Министерството на околната среда и водите (МОСВ) – Регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ), ще изискат всички общини на контролираната от тях територия да представят планове за действие за справяне със замърсени с отпадъци участъци в населените места и извън тях. Инициативата е и в продължение на една от приоритетните през последните месеци за екипа на екоминистерството дейности, свързани с проблема със замърсяванията с отпадъците.

Регионалните инспекции се отзовават на постъпилите от гражданите сигнали, но засилените мерки, които в момента се предприемат, са насочени към постигане на устойчиви резултати и преустановяване изхвърлянето на отпадъци извън регламентираните места.

Регионалните структури ще съдействат на местната власт, като за целта вече се провеждат срещи с областни управители, кметове, общински съветници и представители на други институции.

На общинските кметове е дадено предписание да извършат проверки за наличие на участъци със замърсявания с отпадъци на територията на общината, както и да организират цялостен обход на речните легла в прилежащите урбанизирани територии. При установени замърсявания трябва да бъдат предприети действия за премахването им.

Почистванията трябва да бъдат извършени до края на март, след което Регионалните инспекции ще извършат проверки за установяване на резултатите от приложените мерки.

От страна на инспекциите ще бъде изискана информация от всички общински власти, както и от директорите на Областните пътни управления в страната да посочат участъците, които най-често са припознавани като „точки” за изхвърляне на отпадъци. Те следва да предоставят краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки, включително конкретни дейности за решаване на проблемите с чистотата на населените места.

От получената информация експертите на РИОСВ ще изготвят “карта”. Тази информация ще бъде използвана от екипите на екоинспекциите, които ще извършват и последващи проверки на идентифицираните места. Целта е те да проверяват редовно дали се изпълняват вече дадените предписания, като при необходимост ще се пристъпи към предвидените в Закона за управление на отпадъците административно-наказателни действия спрямо отговорните лица.

Засилените проверки са част от цялостната политика в областта на управление на отпадъците на МОСВ, с фокус върху проблема с изхвърляне на отпадъци на нерегламентирани места. Превантивните действия са отправна точка, ефективният контрол е ключов, активните действия са категорично необходими, за да се осигури опазването на чистотата на околната среда, като се преустановят последиците от замърсяването с отпадъци.

В тази връзка МОСВ отправя апел към гражданите за отговорно поведение  към околната среда като изхвърлят отпадъците си единствено на позволените за това места. А в случай, че се натъкнат на замърсени участъци, да сигнализират съответната община или РИОСВ за местоположението им.