Трудова миграция на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години

30 476 лица от област Стара Загора пътуват всекидневно или по-рядко от населеното място, в което живеят, до населеното място, в което работят. Всекидневните трудови мигранти представляват 25.8% от всички заети лица на възраст 15 и повече навършени години.

От тях в селата живеят 14 938 души, или 49.0%, а в градовете – 15 538, или 51.0%, като преобладават мъжете – 59.7%, в сравнение с жените – 40.3% от всички трудови мигранти.

При определянето на двете крайни точки на трудовите пътувания от едно населено място до друго се формират четири основни направления на трудовата миграция: „от градовете – в градовете”, „от градовете – в селата”, „от селата – в градовете” и „от селата – в селата”. За формирането на тези потоци основно влияние оказват икономическата ситуация в отделните населени места (наличието на работни места), демографската ситуация (наличието на население в трудоспособна възраст), географското положение, както и състоянието на транспортната мрежа.

Към 7 септември 2021 г. най-голям е потокът от трудови мигранти от селата към градовете – близо 12.5 хил. заети лица, или 41.0% от всички трудови мигранти. Втори по обхват е потокът между градовете – съответно 8.3 хил., или 27.2%. Потокът от градовете към селата съставлява 23.8% (7.3 хил.). Най-малко заети пътуват, за да работят, между селата – 2.5 хил. души, или 8.1% от всички пътуващи, за да работят.