Община Стара Загора открива процедура по сформиране на Комитета за подбор на проектни идеи по Приоритет 1 на Програмата за развитие на регионите 2021 – 2027 г.

Община Стара Загора открива процедура по сформиране на Комитета за подбор на проектни идеи по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на Програмата за развитие на регионите 2021 – 2027 г. ПРР подкрепя изпълнението на териториални стратегии за развитието на десетте големи градски общини – Столична, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Плевен, Видин, Велико Търново и Благоевград.  За да се гарантира прилагането на принципа на партньорство и участието на гражданското общество при изпълнение на приоритета за градско развитие по ПРР, към всяка от 10-те общински администрации се създава Комитет за подбор на проектни идеи, в чийто състав се включват представители на различни групи местни заинтересовани страни. Те ще участват в разглеждането, обсъждането и класирането на проектните идеи, които да бъдат подадени за финансиране по Приоритет 1 на ПРР. За изпълнението на тези функции членовете не получават възнаграждение. 

В Комитета могат да вземат участие:

  • Трима представители на граждански/неправителствени организации за общественополезна дейност (юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ)), работещи в областта на: недискриминацията, равните възможности, социалното включване и интегрирането на маргинализирани групи; околната среда и екологията; образованието, науката и културата; младежките инициативи; местното и регионалното развитие.
  • Трима представители на бизнеса: микро/малки предприятия и средни предприятия съгласно категоризацията по чл. 3 от Закона за малките и средните предприятия, както и големи предприятия.
  • Общ представител на Национално представителните организации на работодателите, консенсусно определен от всички национално представителни организации на работодателите, които имат свои членове на територията на общината.
  • Общ представител на Национално представителните организации на работниците и служителите, консенсусно определен от всички национално представителни организации на работниците и служителите които имат свои членове на територията общината.
  • Общ представител на академичните среди (висшите училища на територията на съответната община), който се определя от Съвета на ректорите на висшите училища в Република България.
  • Представител на Регионалната колегия на камарата на архитектите на територията на общината.
  • Представител на Регионалната колегия на камарата на инженерите в инвестиционното проектиране на територията на общината.
  • Представител на Областното представителство на камарата на строителите в България на територията на общината.

Всички изисквания, както и необходимата документация, са публикувани  в секция „Обявления“ на сайта на Община Стара Загора –

https://www.starazagora.bg/bg/obyavleniya/protsedura-po-sformirane-na-komiteta-za-podbor-na-proektni-idei-po-prioritet-1-na-programa-razvitie-na-regionite-2021-2027?fbclid=IwAR3CAXpzoJMWQr5asZ_jQBAm3pKx_cbCkqv0LluMsyiy_49-2yBG6eDGGZU 

Заявления се приемат до 2 май 2023 г. на адрес бул. „Цар Симеон Велики“ № 107, деловодство на Общинска администрация или на електронен адрес delovodstvo@starazagora.bg.