Община Стара Загора приема документи за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради до 10 май

До 10 май е срокът, в който Община Стара Загора очаква документите на желаещите да се включат в първия етап на процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I”, финансирана със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост. Допустими са всички многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) и са проектирани преди 26 април 1999. Одобрените сгради ще получат до 100 % безвъзмездна финансова помощ. Основната цел на програмата е подобряване енергийните характеристики на жилищните сгради. Това включва достигане на клас на енергопотребление „В” на многофамилните жилищни сгради, намаление на енергийното потребление на страната, както и редуциране на емисиите на парникови газове. С изпълнението на мерките се цели постигане на 30% спестяване на първична енергия за всеки обект от жилищния сграден фонд, подобряване на условията и качеството на живот чрез технологично обновление и модернизиране на сградния фонд и др.

По предварителна информация, над 70 са Сдруженията на собствениците, които изпълняват в момента изискванията за включване, а подадените готови документи са близо 15. Общият размер на средствата за Община Стара Загора е 50 000 000,00 лева с ДДС.

Ще има прием на проекти и по втори етап от реализирането на подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд”, но в него безвъзмездната финансова помощ ще бъде 80% от допустимите разходи и ще стартира след края на текущата процедура.  Кандидатстването ще приключи на 31.12.2023 г.

Насоките за кандидатстване са публикувани на електронната страница на Община Стара Загора https://www.starazagora.bg/ секция „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I”.