В Стара Загора да бъде приета Наредба за провеждане на обществени консултации

В Стара Загора да бъде приета Наредба за провеждане на обществени консултации, предлага кметът Живко Тодоров. Работна група, назначена с негова заповед, е изготвила доклад за причините и очакваните резултати от приемането на документа.

Причините, които налагат приемането на нормативния акт са: Обществените консултации, като част от процеса по разработване на местни политики и нормативни документи, са съществен елемент от доброто и демократично управление. Възможността на гражданите да участват в обсъждането и вземането на решения по значими за живота им въпроси е сред основните им права, признато както на национално, така и на европейско ниво.

Община Стара Загора разработи единни минимални стандарти за обществени консултации, регламентирани в ясна и прозрачна правна процедура, което ще създаде необходимата сигурност в процеса на обмяна на мнения и предложения между местната администрация и гражданите. С това се обосновава необходимостта от:

– приемане на единни минимални стандарти за обществени консултации, регламентирани в ясна и прозрачна правна процедура, което ще създаде необходимата сигурност в процеса на обмяна на мнения и предложения между местната администрация и гражданите;

– подобряване на процеса на вземане на решения, като се даде възможност различни гледни точки на различни заинтересовани страни да бъдат взети предвид;

– усъвършенстване на механизмите за информиране и включване на гражданите в процеса на вземане на решения чрез въвеждане на нови инструменти и процедури;

– създаване и поддържане на благоприятна среда – правна и практическа рамка, която да гарантира на гражданите, неправителствените организации и гражданското общество като цяло ефективно и информирано участие във вземането на решения на местно ниво.

С приемането на Наредба за провеждане на обществени консултации от Община Стара Загора се цели осигуряването на прозрачен, отворен и ясен за гражданите процес на вземане на решения от местната власт, в резултат на което да се стигне до приемането на по-устойчиви и обществено признати решения и политики на местно ниво. Друга цел, която ще постигне приемането на тази наредба е създаването на условия и предпоставки за по-широко и ефективно включване на гражданите и организациите в процеса на изработването, обсъждането и приемането на общинските решения и политики в различни области чрез:

– въвеждане на изискване за провеждане на писмени консултации в рамките на минимум 30 дни като част от процеса на консултиране, в съответствие със законовата регламентация по реда на чл. 26, ал. 4 от ЗНА, която Община Стара Загора прилага и до този момент при приемането на проекти на нормативни актове;

– създаване на условия и ред за осигуряване на достатъчно време за запознаване и подготовка на обществеността за обсъждането на нормативни актове, както и включване на възможно най-много представители на заинтересованите страни по съответните въпроси;

– прилагане на различни подходи за структурирани обществени обсъждания, включително и онлайн, които могат да се използват и в ситуация на пандемия или друга кризисна обстановка, ограничаваща провеждането на присъствени срещи;

– използване на различни допълнителни информационни канали, чрез които администрацията ще достига до различните заинтересовани групи;

– изграждане на подходящи умения и повишаване на административния капацитет на местната администрация за провеждане на обществени консултации онлайн.

Очакваните резултати от прилагането на новата наредба са:

– повишаване на качеството и осигуряване на нови механизми при провеждане на обществени консултации;

– подобряване на диалога между местната власт и гражданите;

– създаване на отворен и прозрачен механизъм за провеждане на обществените консултации с ясни правила;

– стимулиране на гражданската активност и повишаване качеството на предложенията чрез предоставяне на разбираема и достъпна информация;

– зачитане интересите на по-широк кръг хора, живеещи в Община Стара Загора при вземането на решения;

– постигане на устойчивост и споделеност на решенията, свързани с развитието на общината.