Покана за публично обсъждане на проекта на бюджет за 2023 г. на Община Гурково

Кметът на Община Гурково  Мариан Цонев, на основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси, кани жителите на община Гурково, бизнеса, неправителствени организации, второстепенните разпоредители с бюджет, читалищните настоятелства, представителите на спорта и всички заинтересовани лица на Публично обсъждане на проект на Бюджет 2023 г.

Уважаеми съграждани,

Предстои приемането на бюджета на Община Гурково за 2023 г. Разработването и приемането на основния финансов план е част от най-важните решения за развитието на общината.

Вашите мнения, препоръки и предложения по проекта на бюджет за 2023 г.,  можете да  изпращате на електронната поща на общината  obshtina@gurkovo.bg, както и в  Кметствата по населени места и деловодството на Община  Гурково, най-късно до 16.00 часа на 22. 08. 2023 година.

Публичното обсъждане ще се проведе на 23 август (сряда) 2023 г. от 16.30 часа в Младежки клуб – зала на Общински съвет, пл. „Войвода Генчо Къргов“, гр. Гурково.

За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще се приложи като неразделна част от проекта на общинския бюджет при внасянето му за разглеждане от Общински съвет.

С проекта на бюджета на община Гурково за 2023 год., може да се запознаете на интернет страницата на община Гурково – gurkovo.bg –  Раздел „Бюджет и финанси“ –

„Публично обсъждане на проектобюджети“.