Прекратиха конкурсите за директори на 32 училища

Със заповед на началника на РУО – Стара Загора Татяна Димитрова са прекратени конкурсите за заемане на длъжността „директор” на 32 училища на територията на област Стара Загора. Заповедта може да се обжалва пред Административен съд – Стара Загора в 14-дневен срок от съобщаването ѝ.
Причината за отмяна на конкурсите е решение на Върховния административен съд, с което се спира действието на наредбата за конкурсите и това важи за цялата страна, не само за нашата област.

В прессъобщение  на Върховният административен съд се уточнява, че Наредбата № 16 за провеждане на конкурси за заемане на длъжността “директор“ в държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование е издадена на 1 юли 2022 г. от министъра на образованието и науката и е обнародвана на 5 юли тази година.

ВАС спира действието ѝ до приключване на съдебен спор по Административно дело № 7094 от 2022 г. Делото е образувано пред ВАС по жалба на учител, който участва в конкурса за директор на СУ „Д-р Петър Барон“ в Пазарджик.

Целта на спирането на действието на наредбата е да се осигури защита на лицата, подали жалба или протест, какъвто е случаят с директора на пазарджишкото училище. Централизираното провеждане на стотици конкурси за директори на институции в системата на образованието, които са обявени в момента и предварителното изпълнение на наредбата би причинило значителни и трудно поправими вреди, както на интересите на участниците в конкурса, конкретно и на жалбоподателката, така и на защитимите обществени интереси, които са предмет на регулиране.

Това е така и предвид несигурността, свързана с действителността на евентуално възникналите вследствие на конкурса трудови правоотношения, в случай че наредбата бъде отменена от съда и неблагоприятния ефект върху провеждането на предстоящата учебна година, посочват от Върховния административен съд.