Общинският съвет се събира на извънредно заседание на 5-ти септември

На 5-ти септември, от 9:00 часа ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет Стара Загора. То се свиква на основание чл. 50, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, при следния дневен ред: Приемане на бюджета за 2023 година на Община Стара Загора; Увеличаване на числеността в Звено „Озеленяване и комунални дейности” от местните бюджетни дейности, считано от 01.09.2023 година и Одобряване на Подробен устройствен план – изменение План за регулация за УПИ I 5548, УПИ II 5547, УПИ III 5555, УПИ IV 5558, УПИ V 5559, УПИ VI 5554, кв. 1310, УПИ I 5540, УПИ II 5539, УПИ III 5538, УПИ IV 5542, УПИ V 5541,  кв. 1311, УПИ LIII 5557, УПИ  LV 5556, УПИ LVI 5546, УПИ LVII 5545, УПИ LIX 5544, кв. 1303 и улица с о.т. 371 – о.т. 387 – о.т. 398 – о.т. 399 – о.т. 401 – о.т. 406, улица с о.т. 341 – о.т. 369 – о.т. 399, улица с о.т. 401 – о.т. 447 и улица с о.т. 444 – о.т. 447 – о.т. 461 – о.т. 445, кв. „Индустриален” по плана на гр. Стара Загора и изменение План за застрояване на новообразуван УПИ С 5849, в кв. 1303 „Индустриален” по плана на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-11-340 от 05.07.2023 г.