Първи учебен ден в ПГСС ”Гео Милев” Мъглиж

С тържествен ритуал стартира  днес новата учебна година в Професионална гимназия по селско стопанство ”Гео Милев” – гр. Мъглиж. В нея се се обучават 270 ученици в 13 паралелка по 5 специалности.

Професионалната  гимназия пази и следва традициите на поколения педагози, търси и подкрепя внедряването на нови техники, технологии и иновации в преподаването, предлага високо ниво на професионална подготовка по професии и специалности за съвременното селско и горско стопанство.

Вече половин век екип от висококвалифицирани преподаватели подготвя техници, монтьори, механизатори, икономисти по специалностите: Механизация на селското стопанство, Механизация на горското стопанство и дърводобива, Механизатор в растениевъдството и полевъдството, Земеделски техник, Земеделски стопанин – фермер, Трайни насаждения, Икономика на земеделското стопанство. От 2004 г. за нуждите на Държавните горски лесничейства са разкрити единствените в областта специалности Горско стопанство и дърводобив и Горско и ловно стопанство.