Нова социална услуга „Център за обществена подкрепа”

В Стара Загора ще бъде създадена нова социална услуга „Център за обществена подкрепа. Капацитетът му ще е 50 места, а от услугата ще могат да се възползват деца на възраст от 0 до 7 г. със затруднения в развитието или увреждания и техните семейства. Ще се предлагат услуги за формиране и развитие на родителски умения, семейно консултиране и подкрепа за бъдещи родители, родители от уязвими групи, които не полагат адекватни грижи за децата си и ги излагат на риск, уязвими семейства, неглижирани деца или деца – жертви на насилие.

С предоставените услуги ще се цели подобряване развитието на децата и тяхното благосъстояние; разширяване на знанията, уменията и компетенциите на родителите и другите лица, полагащи грижи за деца, за подпомагане на детското развитие в естествената му среда; осигуряване на пълноценно участие на децата и семействата във всички сфери на живот, типични за децата в ранна възраст и техните семейства; превенция на социалното изключване и подобряване качеството на живот на децата и семействата. Услугите, насочени към целевата група ще включват: – Информиране и консултиране, Застъпничество и посредничество, Терапия и рехабилитация, Обучение за придобиване на умения. Те ще се предоставят в направленията „Ранна детска интервенция” и „Формиране и развитие на родителски умения, семейно консултиране и подкрепа”. Ранната детска интервенция е услуга насочена към семейства, които полагат грижи за деца със затруднения в развитието или увреждания. Тя има за цел да подкрепя семействата в предоставянето на пълноценна грижа за децата, така че те да развият увереност, познания и умения да разпознават нуждите им и да адаптират условията на отглеждане, за да подкрепят тяхното цялостно развитие. Подкрепата за семейството се предоставя в естествената среда на семейството и детето, а не в специализиран кабинет или зала, защото детето учи най-добре в позната среда и от познати възрастни, а наученото може да пренася и използва в различни контексти.